Vedtekter og fullmaktsmatrise

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021. 

 

LOV FOR BODØ CYKLEKLUBB

Stiftet 06.06.1975

Sist endret 01.01.2022

 

 § 1 Formål 

Bodø Cykleklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2 Organisasjon 

(1) Bodø Cykleklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

(2) Bodø Cykleklubb er medlem av Norges Cykleforbund (NCF) og Norges Triatlonforbund.  For regler om Bodø Cykleklubbs plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4)

(3) Bodø Cykleklubb er medlem av NIF og dermed tilsluttet Nordland Idrettskrets og er tilsluttet Bodø Idrettsråd. 

(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1)

(5) For regler om Bodø Cykleklubbs plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

 

§ 3 Medlemmer 

 • For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6

 

§ 4 Kjønnsfordeling 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i

overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

 

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

 

§ 6 Inhabilitet 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8

 

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

 

§ 8    Refusjon av utgifter og godtgjørelse 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

 

§ 9 Regnskap og revisjon mv. 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

 

§ 10 Årsmøtet 

 • Årsmøtet er Bodø Cykleklubbs høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 
 • Årsmøtets oppgaver: 
 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle Bodø Cykleklubbs årsberetning
 9. Behandle
  1. Bodø Cykleklubbs regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 11. Fastsette
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta Bodø Cykleklubbs budsjett
 13. Behandle Bodø Cykleklubbs organisasjonsplan
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 4 varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Bodø Cykleklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til Bodø Cykleklubbs organisasjonsplan
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Bodø Cykleklubbs regnskap. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21

 • For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov
  2-19
  .

 

§ 11 Bodø Cykleklubbs styre 

(1) Bodø Cykleklubb ledes og forpliktes av styret, som representerer Bodø Cykleklubb utad. 

(2) Styret er Bodø Cykleklubbs høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av Bodø Cykleklubbs virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:

 • at Bodø Cykleklubbs formål ivaretas
 • forsvarlig organisering av Bodø Cykleklubbs virksomhet og økonomistyring
 • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, Bodø Cykleklubbs lov og årsmøtets vedtak
 • registrere opplysninger iht. § 3 (2)
 • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom Bodø Cykleklubb organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
 • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom Bodø Cykleklubb organiserer barneidrett 

(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.             

(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter. 

(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

 

§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige årsmøtevalgte organer] 

(1)         For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. 

(2)         For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.

  

§ 13 Grupper 

(1) Bodø Cykleklubbs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Bodø Cykleklubbs organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2). 

(2) Dersom Bodø Cykleklubbs årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 

   a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

   b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.

   c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

   d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret. 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte Bodø Cykleklubb uten fullmakt fra styret.

 

§ 14 Lovendring 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

 

§ 15 Oppløsning, utmelding mv. 

(1) Bodø Cykleklubb kan vedta oppløsning:

   (a) ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller

   (b) ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at Bodø Cykleklubb skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før Bodø Cykleklubbs årsmøte behandler forslag om oppløsning.

 

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Bodø Cykleklubb. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

 

(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.

 

(4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal Bodø Cykleklubbs eiendeler opparbeidet som en direkte følge av Bodø Cykleklubbs medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller Bodø Cykleklubbs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

Fullmaktsmatrise