Årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø CK 23. mars kl. 18:00-20:00

Årsmøtet avholdes kun digitalt via Teams pga smittevern. (Det blir ikke mulighet å møte på Scandic Havet slik innkallingen sier)

Alle som å delta via Teams bes om å registrere seg innen 22. mars kl. 15:00 her:
https://isonen.com/event/cklcjr8h18cx10d68hunn1nfn . Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.
(https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/)


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til info@bodock.no evt. til styreleder via anders.bodock@outlook.com. Innmeldte saker skal inneholde en kort saksbeskrivelse, et forslag til vedtak, samt en redegjørelse for hvem som sender inn saken. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bodø CKs facebookside.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bodø CK i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bodø CK.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bodø CKs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Anders Lillevik kontaktes på 450 81 806 eller
anders.bodock@outlook.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Anders Lillevik - Styreleder

Innkalling Årsmøte 2021

Årsmøtepapirer BCK 2021